Vedtægter for Andelsforeningen Bastiansminde

Matr. nr. 3a Sundbyvester
Azaleagangen, Bregnegangen og Cedergangen
2300 København S

§ 1. Foreningens navn er “Andelsforeningen Bastiansminde”.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, Azaleagangen, Bregnegangen og Cedergangen, 2300 København S.

Foreningens formål er:

 1. At skaffe andelshaverne mulighed for at udnytte foreningens ejendom matr. nr. 3a samt del af matr. nr. 2339, 1745 og 2306 af Sundbyvester København. Arealet er opdelt i 163 brugsparceller, hver svarende til en andel, samt fællesarealer. Arealet er i henhold til lokalplan nr. 361 givet af Københavns Kommune den 16. Januar 2003, fastlagt til boligformål i form af enfamiliehuse, jf. i øvrigt lokalplanens §1. og §3. Enhver andelshaver skal gøres bekendt med lokalplanens bestemmelser og øvrige indhold. og
 2. at drage omsorg for at medlemmerne overholder de bestemmelser, som er fastsat af det offentlige eller som fremgår af skøde, vedtægter og ordensregler, herunder virke for, at medlemmerne vedligeholder de enkelte haver og huse, således at foreningen fremtræder som en velholdt forening.

Medlemmernes rettigheder og pligter

§ 2. Enhver lejer af en have har pligt til at være medlem af foreningen. Intet medlem kan disponere over mere end en have. Ethvert medlem er underkastet foreningens love og bestemmelser, som foreningen på lovlig måde måtte fastsætte. Det enkelte medlems ret over for foreningen er en overdragelig og arvelig brugsret til medlemmets havelod. Mens foreningen som sådan skal eje og vedblive at eje foreningens grundareal og skødet derpå. Ved indmeldelse i foreningen modtager det nye medlem et eksemplar af foreningens vedtægter, ordensreglement og lokalplan, og underskriver en indmeldelsesbegæring. Samtidig betales et engangsindskud, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen. Det til havelodden svarende andelsbevis overtages fra det fraflyttende medlem til den pålydende værdi. Medlemmerne er lodtagne i foreningens ejendele i forhold til deres indskud. Andelsbeviserne forrentes ikke. Der udstedes 1 andelsbevis pro have. Dette kan noteres i en persons eller to personers navne, som derefter begge vil være medlemmer. Der er dog kun en stemme på generalforsamlingen. Se §2a. Såfremt et medlem som følge af ekspropriation eller lignende bliver tvunget til at afgive sin have eller en del deraf, skal det afgivne stykke ryddeliggøres, inden vedkommende kan få udbetalt sit tilgodehavende fra foreningen.

§ 2a. Bestyrelsen kan give samtykke til, at brugsretten til en have overdrages til to personer. Begge personer hæfter solidarisk i alle forhold over for foreningen og har samme rettigheder og forpligtelser som andre medlemmer. Dog har to personer med fælles brugsret til en have kun en stemme i alle forhold, som vedrører foreningen. Såfremt et medlem med del i fælles brugsret til en have afgår ved døden, udelukkes af foreningen eller udtræder af anden grund, overgår brugsret og andelsbevis til det andet medlem med andel i samme have.

§ 3. Foreningens budget forelægges hvert år på generalforsamlingen, og herunder vedtages det beløb, som medlemmerne i det kommende år skal udrede til foreningens drift og faste udgifter. Dette beløb – i det følgende kaldet fællesudgifter – betales med 1/12 hver den første i måneden, Indbetaling sker til foreningens konto. De månedlige fællesudgifter betales forud hver den første i måneden.

Sidste rettidige indbetalingsdag er den 9. i forfaldsmåneden. Over for pligten til at indbetale fællesudgifter kan et medlem ikke bringe fordringer pa foreningen i modregning. Såfremt fællesudgifterne ikke er indbetalt den 9. i måneden, svarer medlemmet en bøde, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Har et medlem undladt at indbetale fællesudgifter 2 på hinanden følgende måneder, kan foreningens bestyrelse overgive det skyldige beløb til inddrivelse med retslig inkasso. De i forbindelse med en sådan inkassoforretning værende omkostninger udredes af det pågældende medlem. Bestyrelsen er berettiget til at indrømme henstand med betaling af fællesudgifter. For at undgå påligning af bøder må henvendelse om henstand ske til formanden eller kassereren. Al gæld til foreningen, herunder pålignede bøder, skal være betalt, før kassereren må modtage yderligere indbetaling af fællesudgifter.

§ 4. På foreningens areal må der kun opføres bebyggelse ifølge lokalplanen. Ved nybygning, ombygning og tilbygning skal alt gå via bestyrelsen, der herefter videresender materialet til Kommunen. Byggeansøgning vedr. beboelse, skure, carporte og lignende afleveres til bestyrelsen, som videresender denne til Københavns Kommune.

§ 5. Haverne skal være indhegnede. Hegnene mod gangarealer betragtes som foreningens ejendom og består af et trådhegn i ca. 1 meters højde. Det er medlemmets pligt for egen regning at isætte en passende låge samt ved første plantningssæson at plante og vedligeholde en hæk 20 cm inden for hegnet, hækken må have en højde på minimum 1m og en max. højde på 1,8 meter. Pligt til at holde hegnene mellem de enkelte haver påhviler de tilstødende havelodder hver med halvdelen. Enhver tvist om forståelse af hegnspligten og dennes omfang afgøres af bestyrelsen.

§ 6. Medlemmerne er pligtige til at renholde deres haver og det uden for deres haver liggende vejstykke og til at drage omsorg for, at ukrudt, affald og materialer fra deres have ikke bliver til gene for de omkringliggende haver og foreningen som helhed. Såfremt en haveejer efter tilkendegivelser fra bestyrelsen ikke inden 8 dage har foretaget renholdelse af den pågældende have og dertil værende vejstykke, foretages renholdelsen af foreningen for det pågældende medlems regning. Udgifter ved renholdelsen fastsættes af bestyrelsen efter havernes størrelse og arbejdets omfang. Betalingen for renholdelsen lægges sammen med næste måneds fællesudgifter. Manglende betaling sidestilles med manglende betaling af fællesudgifter.

Overdragelse

§ 7. Overdragelse af brugsretten til en have kan alene ske med samtykke af foreningens bestyrelse. Såfremt overdragelsen finder sted inden for 2 år efter erhvervelsen, er bestyrelsen berettiget til at påse at afståelsessummen ikke overstiger købesummen med mere end et passende beløb for eventuelle foretagne forbedringer. Tilladelse til overdragelse af brugsretten til haven kan kun gives, dersom den til hvem overdragelsen sker forpligter sig til at indtræde som medlem af foreningen og i forbindelse hermed overtager alle overdragerens rettigheder og forpligtigelser i forhold til foreningen. Alle foreningens tilgodehavender skal afvikles, før et nyt medlem kan overtage haven. Erhververen skal godkendes som medlem af foreningen. Godkendelsen foretages af bestyrelsen, der er berettiget til uden begrundelse at nægte en erhverver medlemskab af foreningen. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes. Ved salg, der finder sted efter vedtagelse af nærværende vedtægter, forpligter sælger sig til at sørge for, at køber udsteder og tinglyser med pant i de på havearealet værende bygninger et ejerpantebrev, stort 32.000,00 kr.. Ejerpantebrevet overgives bestyrelsesformanden og skal tjene til sikkerhed for forpligtelser over for haveforeningen. Ved senere salg er sælger forpligtet til at sørge for, at køber underskriver fornøden transporterklæring på ejerpantebrevet. Foreningen er berettiget til at nægte erhververen medlemskab, før der haves sikkerhed for, at nævnte ejerpantebrev bliver udstedt.

§ 8. Et medlems andel i foreningens formue falder i arv efter arvelovgivningens almindelige regler. Efterlader afdøde sig en ægtefælle eller samlever er vedkommende berettiget til at overtage såvel det afdøde medlems andelsbevis samt brugsretten til haven, dog på betingelse af, at vedkommende indtræder som medlem af foreningen. Såfremt afdøde ikke efterlader sig ægtefælle eller samlever er afdødes børn, herunder plejebørn. stedbørn eller adoptivbørn, berettiget til på samme vilkår at overtage det afdøde medlems andelsbevis med tilhørende brugsret. Meddelelse om, hvorvidt afdøde medlems ægtefælle, samlever eller børn ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er tillagt dem i nærværende paragraf eller om dødsboet ønsker at afhænde afdøde medlems andelsbevis med tilhørende brugsret, skal tilgå foreningens bestyrelse senest 2 måneder efter dødsfaldet. Såfremt sådan meddelelse ikke tilgår bestyrelsen inden den anførte frist, kan foreningens bestyrelse beslutte, at det afdøde medlems arvinger skal udelukkes af foreningen jævnfør i øvrigt nedenfor.

§ 9. Fremleje eller fremlån af havelodderne, eller derpå stående bebyggelse er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige samtykke. Tilladelse gives for maximalt 1 år ad gangen og kan forlænges. Fremlejer eller fremlåner et medlem sit havelod uden bestyrelsens tilladelse medfører dette, efter bestyrelsens beslutning, udelukkelse af foreningen.
En given tilladelse til fremleje eller fremlån kan inddrages af bestyrelsen efter samme regler, som er gældende for udelukkelse af et medlem, jfr. Bestemmelserne i § 10.

Udelukkelse

§ 10. Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter, forskrifter eller tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til disse, kan foreningens bestyrelse tildele det pågældende medlem en skriftlig advarsel. Såfremt et medlem ikke efterkommer en skriftlig advarsel, som er givet af foreningens bestyrelse, kan bestyrelsen beslutte, at det pågældende medlem skal udelukkes af foreningen. Udelukkelsen kan ske i følgende tilfælde:

 1. Dersom et medlem er i restance med betaling af fællesudgifter for mere end 4 måneder, og hvor anden panthaver (bank/kreditforening) har fået skriftlig meddelelse og intet derefter er sket i yderligere 1 måned.
 2. Såfremt et afdødt medlems arvinger ikke giver den i § 8 anførte meddelelse.
 3. Såfremt der sker fremleje eller fremlån af haven jfr. § 9 uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.
 4. Såfremt et medlem eller nogen af medlemmets husstand skulle gøre sig skyldig i strafværdige forhold, såsom tyveri eller voldelig overfald inden for foreningen , eller ved usømmelig optræden give anledning til forargelse, eller såfremt noget medlem foretager handlinger, der er til skade for foreningen.

Udelukkelse sker med en måneds skriftlig varsel og medlemmet er dermed forpligtet til at udtræde af foreningen ved salg af hus og have. Undlader medlemmet at træffe foranstaltninger til opfyldelse af denne forpligtigelse, er bestyrelsen berettiget til at foretage det fornødne ved udbud af bygningerne til salg. Sker udelukkelsen på grund af manglende betaling af fællesudgifter, vil et medlem kun kunne genindsættes i sine rettigheder mod betaling af det til enhver tid gældende indskud for nye medlemmer, foruden betaling af samtlige restancer.

Fremkommer der et overskud i forbindelse med foreningens salg, skal forlods dækkes al skyld til foreningen, hvorefter resten udbetales til det udtrådte medlem.

Dersom det ikke lykkedes foreningen at sælge bygningerne indenfor en periode på 3 måneder, eller dersom ejeren ikke medvirker ved udstedelse af fornøden fuldmagt, er foreningen berettiget til at nedrive bygningerne og rydeliggøre haven. Forinden nedrivning finder sted skal meddelelse herom tilsendes eventuelle panthavere, der samtidig opfordres til at betale eventuelle restancer. En af bestyrelsen truffet beslutning om udelukkelse af et medlem, kan af medlemmet forlanges indbragt til endelig afgørelse på en generalforsamling.

§ 11. Alle forslag, klager eller andre henvendelser til foreningen vedrørende foreningens forhold skal tilstilles formanden skriftligt. Det fremsendte er formanden pligtig at foreligge i et bestyrelsesmøde til behandling. I tilfælde af klager over et andet medlem er den indklagede berettiget til personligt at give fremmøde for bestyrelsen sammen med klageren. Bestyrelsen skal forsøge at forlige parterne, og såfremt dette ikke lykkedes, da at træffe afgørelse om, hvorledes man skal forholde sig i anledning af klagen.

Generalforsamling

§ 12. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved at skriftligt dagsorden omdeles til samtlige huse i foreningen. Samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, der skal ske med mindst 10 dages varsel, omdeles et eksemplar af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Indkaldelse skal indeholde dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse, disse skal omdeles 3 dage før.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabsaflæggelse og budget ved kassereren.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer m.v. jfr. § 14.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 9. Eventuelt.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, og afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når det drejer sig om personvalg, samt hvis dirigenten eller 10 tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen ønsker det.

Dirigenten kan være en uden for foreningen stående person. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, jævnfør dog § 18 og 19.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling kan, når bestyrelsen anser det påkrævet, indkaldes med 6 dages varsel. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun det behandles, som har foranlediget denne indkaldt. Bestyrelsen skal, når mindst 1/3 del af medlemmerne begærer det og indsender forslag, der ønskes behandlet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 del af medlemmerne, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, skal være mødt. I modsat fald bortfalder generalforsamlingen.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldt af bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, jævnfør dog paragrafferne 18 og 19, mens en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af 1/3 del af medlemmerne, jævnfør dog paragrafferne 18 og 19, kun er beslutningsdygtig, såfremt mere end 2/3 dele af de indkaldende medlemmer er tilstede og deltager i afstemningen. Såfremt et medlem skulle blive bortvist af dirigenten fra generalforsamlinger på grund af beruselse, grov usømmelig eller usaglig optræden, kan medlemmet formenes adgang til en eller flere efterfølgende generalforsamlinger. Medlemmer, der er i restance, har ikke adgang til generalforsamlingerne.  

Bestyrelse

§ 14. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og således, at formand og kasserer ikke afgår samtidig. Bestyrelsens øvrige medlemmer afgår skiftevis 1 eller 2 ad gangen. Bestyrelses-suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand og sekretær. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent. Desuden kan 3 medlemmer af bestyrelsen i forening til enhver tid forlange bestyrelsesmøde afholdt ved begæring herom til formanden. Indkalder formanden efter sådan begæring ikke til bestyrelsesmøde senest 3 dage derefter, skal de pågældende bestyrelsesmedlemmer være berettiget til selv at indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsens medlemmer er pligtige at møde til de indkaldte møder. Udebliver et medlem ved 3 på hinanden følgende møder, uden at anmelde forfald, anses det pågældende medlem for udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes da til det efterfølgende møde. Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af de fremmødte. Bestyrelsesformanden, kassereren og bestyrelsesrepræsentanterne modtager et af generalforsamlingen fastsat vederlag. Til dækning af udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder yder foreningen et fastsat tilskud.

Foreningens daglige ledelse

§ 15. Formanden er foreningens administrator og fører de daglige løbende forretninger

Foreningens tegning

§ 16. Formanden i forbindelse med 2 medlemmer af bestyrelsen kan forpligte foreningen. Dog kræves til afhændelse, pantsætning og øvrige dispositioner vedrørende foreningens faste ejendom en generalforsamlingsbeslutning og underskrifter af den samlede bestyrelse. Til disposition over foreningens bankkonto er formand, næstformand og kasserer berettiget, dog altid 2 i forening.

Regnskab og revision

§ 17. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest en måned før generalforsamlingen og skal af disse være revideret så betids, at en udskrift af regnskabet med revisorernes underskrift kan være udsendt til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og skal forvisse sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede. Revisorerne skal af og til i regnskabsårets løb uanmeldt efterse kassebøger og kontrollere kassebeholdningen og bankbøger. De bemærkninger, som en revision giver anledning til, skal indføres i en revisionsprotokol, som forelægges for og underskrives af bestyrelsen. Alle beløb over kr. 15.000,00 skal indsættes på foreningens bankkonto. Alle regnskabsbilag skal være påtegnet af formanden. Foreningens midler må aldrig udlånes til medlemmer eller andre private personer, men skal anbringes i bank eller offentlige værdipapirer.

Vedtægtsændringer

§ 18. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun besluttes på en generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og mindst 2/3 del af de mødte stemmer for forslaget. Har et forslag opnået 2/3 af de tilstedeværende stemmer på en generalforsamling, der i henhold til foranstående ikke er beslutningsdygtig til vedtægtsændring, skal bestyrelsen inden 5 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling, hvor forslaget forelægges, og det kan da vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer, der måtte blive forlangt af magistraten.

Foreningens opløsning

§ 19. Foreningens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, der er indkaldt med ordinært varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af foreningens medlemmer på en sådan generalforsamling har stemt herfor. Er et sådan afstemningsresultat ikke opnået, men har 3/4 af de fremmødte stemt for forslaget, udsendes dette til urafstemning og skal i så fald opnå 124 ja stemmer (d.v.s . 3/4 af samtlige medlemmer). Er foreningens opløsning vedtaget, vælges et likvidationsudvalg bestående af formanden og 2-3 medlemmer. Derudover skal udvalget supplere sig med juridisk og ejendomskyndig assistance til at gennemførelse af likvidation.

Bastiansmindes regulativ

Medlemmerne har pligt til at sørge for god ro og orden i foreningen. Det er bestyrelsens pligt at påse at alt går ordentligt til. Ethvert medlem, som bliver opfordret dertil er pligtig at bistå bestyrelsen i dette.

 1. Al kørsel i foreningen sker med fuldt ansvar overfor andre vejfarende. Cykler og knallerter må ikke henstilles op af hække og hegn.
 2. Bilkørsel er tilladt, mod at der tages fuldt hensyn til fodgængere. Hastigheden må ikke overstige 15 KM i timen. Parkering på gangene er forbudt. Den skiltede ensretning skal respekteres.
 3. Henkastning af affald omkring foreningen og på gangene må ikke finde sted.
 4. På grund af brandfaren, er det forbudt at afbrænde haveaffald o. lign. Der må kun affyres fyrværkeri nytårsaften.
 5. Vanding med turbine eller slange uden håndføring er forbudt. Vandspild skal påtales af ethvert medlem. Enhver forandring af vandledningen skal straks meddeles bestyrelsen og må ikke iværksættes, før bestyrelsen har godkendt projektet.
 6. Løse hunde må ikke færdes i foreningen. Dersom løse hunde antræffes, kan ejeren idømmes en af generalforsamlingen vedtaget bødestraf samt erstatningsansvar for forvoldt skade.
 7. Børns leg og boldspil skal finde sted på den dertil indrettede legeplads og boldbane. Dette må ikke finde sted på gangene og festpladsen. Leg og boldspil skal dog finde sted på en sådan måde, at det ikke er til ulempe for de omkringliggende haver. Leg og boldspil må kun finde sted til mørkets frembrud, dog senest kl. 21.
 8. Overtrædelse af ovenstående reglement kan – efter en forudgående skriftlig advarsel – medføre udelukkelse af foreningen jævnfør § 10 i foreningens vedtægter.

Her finder du lokalplanen for Bastiansminde.

Scroll to Top